Có chí thì nên - Lớp 4 - Tuần 11 - Bài 3


Có chí thì nên
1. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
2. Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi !
3. Thua keo này, bày keo khác.
4. Người có chí thì nên
Nhà có nền thì vững.
5. Hãy lo bền chí câu cua
Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai !
6. Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

7. Thất bại là mẹ thành công.
TỤC NGỮ
- Nên : thành công.
- Hành : làm.
- Lận : dùng bàn chân và tay nắn, uốn tấm mê (đan bằng tre, nứa) vào vành cạp để tạo thành hình nong, nia, rổ, rá.
- Keo : một lần đấu sức.
- Cả : lớn.
Rã : buông rơi.
#CóChíThìNên #Lớp4 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét