Lớp 4 - Một người chính trực - Tuần 4 - Bài 1

7T7 Seventy Seven - Đọc nhiều sẽ thuộc!
Một người chính trực

Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực.

Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Chiêu Linh thái hậu lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua. Đó là vua Lý Cao Tông.

Phò tá Cao Tông được 4 năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được.

Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi:
– Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông?
Tô Hiến Thành không do dự, đáp:
– Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá.
Thái hậu ngạc nhiên nói:
– Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử?
Tô Hiến Thành tâu:
– Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi, thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.

Theo QUỲNH CƯ, ĐỖ ĐỨC HÙNG

– Chính trực: ngay thẳng.
– Di chiếu: lệnh (viết) của vua truyền lại trước khi mất.
– Thái tử: con trai của vua được chọn để nối ngôi cha.
– Thái hậu: mẹ vua.
– Phò tá: theo bên cạnh để giúp đỡ.
– Tham tri chính sự: chức quan dưới tể tướng, cùng bàn công việc triều đình với tể tướng.
– Gián nghị đại phu: chức quan giữ việc can ngăn vua để vua không làm điều trái.
– Tiến cử: giới thiệu người có tài có đức để cấp trên chọn lựa.

#MộtNgườiChínhTrực #Lớp4 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét