Yết Kiêu - Lớp 4 - Tuần 9 - Bài 4


Yết Kiêu
a) Giặc Nguyên xâm lược nước Đại Việt ta. Yết Kiêu nói chuyện với cha.
Yết Kiêu: - Con đi giết giặc đây, cha ạ !
Người cha: - Mẹ con mất sớm, cha bây giờ tàn tật, không làm gì được.
Yết Kiêu: - Cha ơi Nước mất thì nhà tan...
Người cha : - Cha hiểu chứ. Con cứ đi đi.
b) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua : - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu : - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua : - Để làm gì ?
Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.
Nhà vua : - Ngươi là dân thường mà phi thường. Ai dạy ngươi được như thế ?
Yết Kiêu: - Muôn tâu Bệ hạ, người đó là cha thần.
Nhà vua : - Ai dạy cha ngươi ? -
Yết Kiêu : - Ông của thần.
Nhà vua : - Ai dạy ông ngươi ?
Yết Kiêu : - Vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy.
Theo LÊ THI
- Yết Kiêu : danh tướng thời Trần, có tài bơi lặn, từng đánh đắm nhiều thuyền chiến của giặc.
- Đại Việt : tên nước ta thời Trần.
- Yết kiến : đến ra mắt người bậc trên.
- Trẫm : tiếng nhà vua tự xưng.
- Phi thường : vượt xa mức bình thường.
#YếtKiêu #Lớp4 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét