Ôn tập cuối kỳ 2 - Lớp 1 - Cùng làm bài tập về nhà


Ôn tập cuối kỳ 2 - Lớp 1 - Cùng làm bài tập về nhà * Chúng ta nhớ làm từ hàng đơn vị đến hàng chục * Chúng ta để số đơn vị dưới hàng đơn vị hàng chục dưới hàng chục trong phần đặt tính rồi tính. #Lớp1 #7T7 #Toán1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét